Pierre Chapo

Pierre Chapo

(1927 - 1987)

Artistes